Η ιστοσελίδα του 11ου Συνεδρίου της Ο.Μ.Ε.Ρ.

on 16 Δεκεμβρίου 2016

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://omepgr2017.weebly.com/ μπορείτε να βρείτε πληφορορίες για το 11ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής της Ο.Μ.Ε.Ρ. Ορισμένες πληροφορίες υπάρχουν επίσης και στην παρούσα ιστοσελίδα της ΟΜΕΡ στο μενού Συνέδρια.