25 Νοε

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία διοργανώνει στη μνήμη της Καθηγήτριας Ευγενίας Κουτσουβάνου Διημερίδα με θέμα

"Οι πρακτικές ασκήσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών: δυσκολίες, προκλήσεις και προοπτικές"

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/12  και το Σάββατο 3/12/2022,  στην Αίθουσα ΙΡΙΔΑ, Ιπποκράτους 15.

Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα και για περισσότερες πληροφορίες

1

 

28 Σεπ

Εμείς, τα μέλη της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση (OMEP), οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Επιτροπών 34 χωρών, παρόντες στην 74η Παγκόσμια Συνέλευση, καλούμε τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να σταματήσουμε οριστικά τη βία και τους πολέμους που καταστρέφουν πολλές χώρες στον κόσμο. Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015: "Μεταμορφώνοντας τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη". Αυτή η ατζέντα είναι ένα σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την παγκόσμια ειρήνη και την μεγαλύτερη ελευθερία. Ένας από τους τομείς δράσης κρίσιμης σημασίας για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη είναι η Ειρήνη, και οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και Ύπατοι Εκπρόσωποι δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να καλλιεργήσουν ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες απαλλαγμένες από φόβο και βία. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη και ειρήνη χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη. Όλη η ανθρωπότητα έχει την ηθική δέσμευση να επιτύχει τον στόχο 16 προκειμένου να προωθήσει ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες για βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, τα κράτη και οι κυβερνήσεις πρέπει να συμμορφωθούν με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στον υψηλότερο βαθμό και ως ύψιστη προτεραιότητα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Η ΟΜΕP στέκεται αλληλέγγυα στα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν σε σύγκρουση, μέσω όλων των Επιτροπών που ξέρουν να εργάζονται ειρηνικά, από κοινού και οικουμενικά, για τις πολιτιστικές, ιδεολογικές, πολιτικές ή οικονομικές διαφορές εδώ και 74 χρόνια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προστασία των μικρών παιδιών δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία, την υγεία, τη φροντίδα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των δικαιωμάτων τους, δεν είναι μόνο απαραίτητη για την ανακούφιση του πόνου, αλλά θα οδηγήσει επίσης στην ειρήνη και την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή για όλα τα ανθρώπινα όντα. Η αστάθεια και τα επακόλουθα τραύματα που προκαλούνται στα μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους, είναι τραγικά και χωρίς τη δέσμευση και συνεχή δράση της παγκόσμιας κοινότητας, θα διαρκέσουν από γενιά σε γενιά. Ο κόσμος πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία των οικογενειών που ξεφεύγουν από την καταστροφή. Ως εκ τούτου, καλούμε κάθε χώρα να διασφαλίσει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, παρέχοντας υπηρεσίες ευαίσθητες ως προς το φύλο, προστατεύοντας τα παιδιά από κάθε είδους βία ή κακοποίηση και διασφαλίζοντας την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ευκαιριών ζωής για την πρώιμη παιδική ηλικία και τους φροντιστές τους. Γνωρίζουμε ότι οι ολιστικές δημόσιες πολιτικές και τα κέντρα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό του τρέχοντος και μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των αντιξοοτήτων που αντιμετωπίζουν τόσα πολλά από τα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν σε σύγκρουση. Η χρηματοδότηση που επικεντρώνεται στην Πρώιμη Παιδική Φροντίδα και Εκπαίδευση, τον τελευταίο καιρό είναι ανεπαρκής, ειδικά στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. Καλούμε τις κυβερνήσεις και τους χορηγούς βοήθειας να κατευθύνουν περισσότερα κονδύλια για να τους υποστηρίξουν. Αυτό περιλαμβάνει διευρυμένες και με προτεραιότητα επενδύσεις στην καλή υγεία, την επαρκή διατροφή, τις ευκαιρίες για μάθηση, την ασφάλεια και την ανταποκρινόμενη φροντίδα, καθώς και την αναπτυξιακή βοήθεια, τις αντιδράσεις έκτακτης ανάγκης και την ανθρωπιστική δράση. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε πραγματική ειρήνη στον κόσμο μας, πρέπει να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε τα μικρά παιδιά και να εργαστούμε μαζί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, για αυτά και μεταξύ αυτών. Ας δεσμεύσουμε τις προσπάθειές μας και όλους τους πόρους για να τους φέρουμε ευτυχία και ευημερία, ώστε να μπορέσουν να γίνουν ενεργοί πολίτες σε έναν πιο ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο

--------------------------------------

Stop wars and violence. Urgent call to peace, disarmament, and dialogue. Athens, July 13th, 2022

We, members of the World Executive Committee of the World Organization for Early Childhood Education (OMEP), Presidents and delegates of the National Committees of 34 countries, present at the 74th World Assembly, call to states, international and multilateral organizations to use all available means to permanently stop violence and wars that devastate many countries in the world. In September 2015, the United Nations General Assembly adopted the Post-2015 Development Agenda: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. This Agenda is a plan of action for people, planet, and prosperity. It also seeks to strengthen universal peace in larger freedom. One of the areas of action of critical importance for humanity and the planet is Peace, and the Heads of State and Government and High Representatives, declared that they were determined to foster peaceful, just, and inclusive societies which are free from fear and violence. There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development. All humanity has the ethical commitment to achieve Goal 16 in order to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. At the same time, States and governments must comply with the United Nations Charter to protect children's rights to the highest degree and as the highest priority, through dialogue and negotiation. OMEP stands in solidarity with the children and families who live in conflict, through all the Committees who have known how to work in peace, jointly and ecumenically, over cultural, ideological, political, or economic differences for 74 years. We are convinced that safeguarding young children by prioritizing their protection, health, care, education, development, and guaranteeing the fulfillment of their rights is not only necessary to alleviate suffering, but will also drive peace and security, resilience, justice, and social cohesion for all human beings. The instability and resulting wounds and trauma that are being inflicted on young children and their families, are tragic, and without the committed and sustained action of the global community, will be long lasting from generation to generation. The world must assure safety and protection of families fleeing destruction. Therefore, we call on every country to ensure the best interests of children, through providing gender-sensitive services, protecting children from any kind of violence or abuse, and ensuring the provision of psychosocial support and life opportunities for early childhood and their caregivers. We know that holistic early childhood education and care public policies and centers are crucial to mitigate the current and long-term impact of the adversities facing so many of the children and families living in conflict. Funding focused on Early Childhood Care and Education, has lately been insufficient, especially in crisis-affected countries. We call on governments and donors to direct more funds to support them. This includes expanded and prioritized investments in good health, adequate nutrition, opportunities for learning, safety and security, and responsive care, as much as development assistance, emergency responses, and humanitarian action. If we are to build real peace in our world, we must protect and support young children and work together towards the protection of human rights, equity, and social justice for and among them. Let us commit our efforts and all resources to bring them happiness and well-being, so that they can become active citizens in a more peaceful and sustainable world

 

02 Ιουλ

 

74thProgram.jpg

Πατώντας στην εικόνα μπορείτε να κατεβάσετε το τελικό πρόγραμμα του 74ου Παγκόσμιου Συνεδρίου και της Συνέλευσης της ΟΜΕΡ.
The final program of the 74th OMEP World Assembly and Conference is now available. Click on the image to download it.
 
 

 

22 Νοε

BiblioPraktikon11o

 

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Βιβλίο των Πρακτικών του 11ου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ.
Πρόσβαση σε αυτό έχει κάθε ενδιαφερόμενος/νη από τη σελίδα:
μέσω του συνδέσμου:
11 Νοε

Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόεδρος Ευρώπης της ΟΜΕΡ dr Ingrid Engdahl, δημοσιοποίησε ενημερωτικό γράμμα με τις δράσεις της ΟΜΕΡ Ευρώπης. Πρόκειτα για δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή που προγραμματίζονται για το έτος 2019-2020 και ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στο newsletter που ακολουθεί. Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο

26 Οκτ

Σας σνακοινώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ΟΜΕΡ και στο σύνδεσμο: http://www.worldomep.org/file/2019_OMEP_Declaration_WA_Panama_ENG.pdf, έχει αναρτηθεί 

η Διακήρυξη της ΟΜΕΡ από την Παγκόσμια Συνέλευση στον Παναμά το 2019. Το περιεχόμενο της διακήρυξης μεταφρασμένο στα Ελληνικά αναφέρει τα ξής: 

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ!

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εμείς, τα μέλη της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση, πρόεδροι και αντιπρόσωποι των Εθνικών Επιτροπών παρόντες στην 71η Παγκόσμια Συνέλευση στον Παναμά δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση και υλοποίηση της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα του παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προτείνει τέσσερις βασικές αρχές για την ερμηνεία και εφαρμογή της: το συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα της μη - διάκρισης, το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, και την ελευθερία της έκφρασης όπως και να μπορεί να εισακουστεί.

περισσότερα...
08 Ιουλ

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για το 2ο Webinar της ΟΜΕΡ το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 15 Ιουλίου 2019, από τις 10:00 έως 10:40π.μ.(ώρα 9:00-9:40π.μ. στο Παρίσι), με τίτλο: "Η αειφορία ως  το επίκεντρο υψηλής ποιότητας στην Προσχολική Εκπαίδευση" και ομιλίτρια την Ingrid Pramling Samuelsson. 

Για πεισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική  επιστολή της Προέδρου της Παγκόσμιας ΟΜΕΡ SoonHwan, που ακολουθεί... 

Dear All, 

In May 2019, we have started our first webinar series of OMEP.
We are about to have our second webinar on ESD on July, 15. 

The speaker of this webinar is Ingrid Pramling Samuelsson, The former world president of OMEP and UNESCO Chair in ECE and Sustainable Development.

Theme is Call to action:  Sustainability as the Centrepiece of High Quality Preschool

The schedule is as follows.
Monday, July 15, 2019 9:00 - 9:40 am (Paris time)

Register at 
For more details, please see the attached file. 

I look forward to your participation.
Thank you.
Regards, 
SoonHwan
13 Απρ

Το 71ο Παγκόσμιο Συνέδριο και η παγκόσμια συνάντηση της ΟΜΕΡ για το 2019 θα γίνουν στην πόλη του Παναμά από 22 – 26 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμοί και ταυτότητες στην Προσχολική Εκπαίδευση» (IDENTITIES AND CULTURES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION) θα λάβει χώρα από 24-26 Ιουλίου.

Κόστος εγγραφής:

Φοιτητές: 225 USD

Επαγγελματίες: 300 USD

Εγγραφή για μία ημέρα: 200 USD

Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

31 Μαρτίου 2019: Τελική ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών για κρίση

30 Απριλίου 2019: Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών

22 & 23 Ιουλίου 2019: Παγκόσμια Συνάντηση της ΟΜΕΡ 2019

24-26 Ιουλίου 2019: Διεξαγωγή Παγκόσμιου Συνεδρίου ΟΜΕΡ

Για εγγραφές, παρακαλούμε ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esimposio.com/omep2019/?lang=en

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://omeppanama.com/

13 Απρ

H Περιφερειακή Συνάντηση της ΟΜΕΡ στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ΟΜΕΡ θα γίνουν στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 16-18 Μαΐου 2019. Το θέμα του Συνεδρίου είναι «Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

Κόστος εγγραφής:

Μέλη της ΟΜΕΡ: 220 €

Μη μέλη της ΟΜΕΡ: 250 €

Ξένοι φοιτητές: 200 €

Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

31 Μαρτίου 2019: Τελική ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών για κρίση

16 Μαΐου 2019: Ευρωπαϊκή Συνάντηση της ΟΜΕΡ 2019

17-18 Μαΐου 2019: Διεξαγωγή Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

Για εγγραφές, παρακαλούμε ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/IqIEOLB3ipJQkVrP2

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://omepportugal.wordpress.com/euroconf19/

13 Απρ

Το σχολικό έτος 2018-2019 η ΟΜΕΡ Ελλάδος μέσω του Παραρτήματος Πάτρας, συμμετείχε στον Εορτασμό για τη μέρα πλυσίματος χεριών (Celebration of the Global Handwashing Day). 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πανόπουλου του Νομού Ηλείας, με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού τους κ. Γιαννοπούλου Άννας, η οποία είναι μέλος του Παραρτήματος Πάτρας της ΟΜΕΡ και τελεί χρέη Ταμία στο Δ.Σ. του Παραρτήματος, συμμετείχαν με τις δράσεις τους στον Εορτασμό για τη μέρα πλυσίματος χεριών. Την παρουσίαση των δράσεων των παιδιών μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας ΟΜΕΡ στο: 

 
http://worldomep.org/index.php?hCode=ACTION_04_04_02_01
 
Συγχαρητήρια στα παιδιά για τις δράσεις που οργάνωσαν και στη Νηπιαγωγό τους που υποστήριξε τη συμμετοχή τους με αποστολή σχετικού υλικού...  
08 Απρ

Σας ανακοινώνουμε ότι τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 στις 4:00-4:40 (ώρα Ελλάδος), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό σεμινάριο της ΟΜΕΡ με τίτλο «Call to action: Investing in early childhood development for migrant and refugee children».

Ομιλήτρια του σεμιναρίου θα είναι η Maria Pia Belloni Mignatti, Professor (retired) of European Union Law, Faculty of Political Science, University of Pavia (Italy), Chair, NGO Committee on Migration, UN Representative, OMEP, Member of the Advisory Group of the Early Childhood Development Peace Consortium (ECPC).

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο link: https://register.gotowebinar.com/register/644155882143478029

Η καταναγκαστική μετανάστευση αποτελεί μια αυξανόμενη παγκόσμια πρόκληση:

περισσότερα...
09 Μαρ

 

Στις 1, 2 & 3 Νοεμβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.), το οποίο οργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο:

«Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας».

Θεματικές περιοχές 12ου Συνεδρίου:

  • Παιχνίδι, μάθηση και διδασκαλία
  • Πρόγραμμα Σπουδών, επίσημο και αναδυόμενα
  • Διδακτική μεθοδολογία επιμέρους μαθησιακών περιοχών, εφαρμογές, στρατηγικές και πρακτικές
  • Τέχνες και εκπαίδευση
  • Αξιολόγηση και ποιότητα σε αυθεντικά πλαίσια, δυναμικές και ευέλικτες διαδικασίες
  • Οικογένεια και σχολείο, μεταβάσεις και ενδυνάμωση των παιδιών, δράσεις συνεργασίας
  • Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Αρχική εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Διαφοροποιημένες προσεγγίσεις, ένταξη και διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ανακοινώνουν παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής εργασιών για κρίση, λόγω της εκδήλωσης μεγάλου ενδιαφέροντος. Τελική ημερομηνία υποβολής εργασιών ορίζεται η 5η Απριλίου 2019. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα κατατεθούν προς κρίση για δημοσίευση από την ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου έως και την 31 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με ανακοίνωση

περισσότερα...